รายนามคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนนทบุรี

(สมัยที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2552 - 21 กันยายน 2556)

ลำดับ

ชื่อ และ ตำแหน่ง

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์

1

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 02-591-1301-4
  เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เขต 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ Fax 02-591-1305
  (นายสุวิทย์ มูลคำ) ต.บางกระสอ อ.เมืองฯ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการโดยตำแหน่ง จ.นนทบุรี 11000

2

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 02-903-3087
เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 นนทบุรี เขต 2 ต.เสาธงหิน Fax 02-595-0531-4
(นายชูชาติ กาญจนธนชัย) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ที่ปรึกษาคณะกรรมการโดยตำแหน่ง

3

ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนนทบุรี 081-362-0896
สำนักงาน สกสค.จังหวัดนนทบุรี อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Fax 02-591-6923
(รศ.ดร.วิชาญ สาคุณ) นนทบุรี เขต 1 ถนนรัตนาธิเบศร์
ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ต.บางกระสอ อ.เมืองฯ
จ.นนทบุรี 11000

4

นายบุญส่ง ไหมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 084-001-8947
รองผู้อำนวยการ นนทบุรี เขต 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ Fax 02-591-1301
เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองฯ ต่อ 1308
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ จ.นนทบุรี 11000
ทางการศึกษา

5

นายสมปอง เพ็ญธัญกิจ โรงเรียนวัดพระเงิน 085-962-1957
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ Fax 02-903-8290
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ จ.นนทบุรี 11140
ทางการศึกษา

6

นายนเรศ เจริญศิลป์ วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย 086-521-6035
ผู้อำนวยการ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย Fax 02-985-5050
วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 ต่อ 111
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ  
ทางการศึกษา

7

นายวัฒนา วัฒนมะโน โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 081-685-7825
ผู้จัดการและครูโรงเรียน ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง Fax 02-920-2768
ดรุณวิทย์ศึกษา จ.นนทบุรี 11110
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ  
ทางการศึกษา

8

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 089-456-2213
บุคลากร 7 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด Fax 02-989-0767
กรรมการผู้แทนบุคลากร จ.นนทบุรี 11120
สถาบันอุดมศึกษา

9

นางเรวดี รัตตัญญู สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี 081-851-3427
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ถนนรัตนิเบศร์ ต.บางกระสอ
กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11000
ทางการศึกษา

10

นายโกศล จิตตยะโสธร 49/1110 หมู่ที่ 2 ซอยต้นแทน 086-976-8838
ข้าราชการบำนาญ ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

11

นายกรีฑา ฤทธาภัย 117/44 หมู่ที่ 5 ซอยนนทบุรี 12 081-735-3923
ข้าราชการบำนาญ ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ 02-527-1887
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11000

12

นางสาวนิลวรรณ จันทร์หอม สำนักงาน สกสค.จังหวัดนนทบุรี 087-824-2999
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Fax 02-591-6923
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอำนวยการ นนทบุรี เขต 1 ถนนรัตนาธิเบศร์
และหัวหน้างานสวัสดิการและ ต.บางกระสอ อ.เมืองฯ
สวัสดิภาพครู จ.นนทบุรี 11000
กรรมการและเลขานุการ